Picity Sky Park Bình Đường Vẫn chưa có dấu hiệu “Hạ nhiệt”